chromiumos/tryjobs.git
21 months agoname: master
Chris Sosa [Tue, 27 Aug 2013 00:28:31 +0000 (17:28 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Chris Sosa [Tue, 27 Aug 2013 00:28:21 +0000 (17:28 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Chris Sosa [Fri, 23 Aug 2013 16:52:12 +0000 (09:52 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Chris Sosa [Fri, 23 Aug 2013 16:52:02 +0000 (09:52 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 66176
Joy Chen [Fri, 23 Aug 2013 00:56:44 +0000 (17:56 -0700)]
name: 66176
 patches: ['66176']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65835
Joy Chen [Fri, 23 Aug 2013 00:50:40 +0000 (17:50 -0700)]
name: 65835
 patches: ['65835']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname:
Chris Sosa [Thu, 22 Aug 2013 21:51:27 +0000 (14:51 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Chris Sosa [Thu, 22 Aug 2013 21:51:14 +0000 (14:51 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Chris Sosa [Thu, 22 Aug 2013 21:51:03 +0000 (14:51 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 66529
Joy Chen [Thu, 22 Aug 2013 02:04:16 +0000 (19:04 -0700)]
name: 66529
 patches: ['66529']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*43298+66599_stumpy-release
Luis Lozano [Thu, 22 Aug 2013 00:34:25 +0000 (20:34 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*43298+66599_stumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*43298', '66599']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*43297+66598_lumpy-release
Luis Lozano [Thu, 22 Aug 2013 00:24:21 +0000 (20:24 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*43297+66598_lumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*43297', '66598']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*43296+66593_stumpy-release
Luis Lozano [Thu, 22 Aug 2013 00:14:19 +0000 (20:14 -0400)]
name: master_59890+*43296+66593_stumpy-release
 patches: ['59890', '*43296', '66593']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*43295+66591_lumpy-release
Luis Lozano [Thu, 22 Aug 2013 00:04:26 +0000 (20:04 -0400)]
name: master_59890+*43295+66591_lumpy-release
 patches: ['59890', '*43295', '66591']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
Matt Tennant [Wed, 21 Aug 2013 17:11:54 +0000 (10:11 -0700)]
name: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
 patches: ['I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: 65780
Joy Chen [Wed, 21 Aug 2013 16:53:38 +0000 (09:53 -0700)]
name: 65780
 patches: ['65780']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65780
Joy Chen [Wed, 21 Aug 2013 14:52:25 +0000 (07:52 -0700)]
name: 65780
 patches: ['65780']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*43205+66513_stumpy-release
Luis Lozano [Wed, 21 Aug 2013 10:04:04 +0000 (06:04 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*43205+66513_stumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*43205', '66513']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*43204+66512_lumpy-release
Luis Lozano [Wed, 21 Aug 2013 09:53:45 +0000 (05:53 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*43204+66512_lumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*43204', '66512']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*43203+66511_stumpy-release
Luis Lozano [Wed, 21 Aug 2013 09:43:49 +0000 (05:43 -0400)]
name: master_59890+*43203+66511_stumpy-release
 patches: ['59890', '*43203', '66511']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*43202+66510_lumpy-release
Luis Lozano [Wed, 21 Aug 2013 09:33:56 +0000 (05:33 -0400)]
name: master_59890+*43202+66510_lumpy-release
 patches: ['59890', '*43202', '66510']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Wed, 21 Aug 2013 00:45:55 +0000 (17:45 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
Matt Tennant [Tue, 20 Aug 2013 22:26:17 +0000 (15:26 -0700)]
name: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
 patches: ['I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
Matt Tennant [Tue, 20 Aug 2013 21:15:03 +0000 (14:15 -0700)]
name: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
 patches: ['I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: 65835
Joy Chen [Tue, 20 Aug 2013 21:09:20 +0000 (14:09 -0700)]
name: 65835
 patches: ['65835']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65644
Joy Chen [Tue, 20 Aug 2013 21:08:40 +0000 (14:08 -0700)]
name: 65644
 patches: ['65644']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
Matt Tennant [Tue, 20 Aug 2013 21:05:56 +0000 (14:05 -0700)]
name: I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5
 patches: ['I6f3c233d022700e23d06ad9051279c144e2b4ff5']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: 66418
Yunlian Jiang [Tue, 20 Aug 2013 20:54:55 +0000 (13:54 -0700)]
name: 66418
 patches: ['66418']
bots: ['arm-generic-full']

21 months agoname: 66418
Yunlian Jiang [Tue, 20 Aug 2013 20:54:02 +0000 (13:54 -0700)]
name: 66418
 patches: ['66418']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 66418
Yunlian Jiang [Tue, 20 Aug 2013 20:53:17 +0000 (13:53 -0700)]
name: 66418
 patches: ['66418']
bots: ['chromiumos-sdk']

21 months agoname: 65780
Joy Chen [Tue, 20 Aug 2013 20:36:58 +0000 (13:36 -0700)]
name: 65780
 patches: ['65780']
bots: ['link-paladin']

21 months agoname: 66176
Joy Chen [Tue, 20 Aug 2013 00:54:48 +0000 (17:54 -0700)]
name: 66176
 patches: ['66176']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname:
Ryan Cui [Mon, 19 Aug 2013 17:38:59 +0000 (10:38 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['link-release', 'daisy-release', 'daisy_spring-release', 'stumpy-release', 'lumpy-release']

21 months agoname: 56290,61932,63659,63677,63781,63785,63786,64873,64874
Liam McLoughlin [Sat, 17 Aug 2013 16:15:04 +0000 (17:15 +0100)]
name: 56290,61932,63659,63677,63781,63785,63786,64873,64874
 patches: ['56290', '61932', '63659', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874']
bots: ['x86-generic-paladin']

21 months agoname: 56290,61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874
Liam McLoughlin [Sat, 17 Aug 2013 14:32:01 +0000 (15:32 +0100)]
name: 56290,61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874
 patches: ['56290', '61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874']
bots: ['x86-generic-paladin']

21 months agoname: 56290,61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874
Liam McLoughlin [Sat, 17 Aug 2013 14:20:39 +0000 (15:20 +0100)]
name: 56290,61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874
 patches: ['56290', '61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874']
bots: ['x86-generic-paladin']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*42981+66029_stumpy-release
Luis Lozano [Fri, 16 Aug 2013 02:29:33 +0000 (22:29 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*42981+66029_stumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*42981', '66029']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*42980+66027_lumpy-release
Luis Lozano [Fri, 16 Aug 2013 02:19:35 +0000 (22:19 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*42980+66027_lumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*42980', '66027']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*42979+66026_stumpy-release
Luis Lozano [Fri, 16 Aug 2013 02:09:35 +0000 (22:09 -0400)]
name: master_59890+*42979+66026_stumpy-release
 patches: ['59890', '*42979', '66026']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*42978+66024_lumpy-release
Luis Lozano [Fri, 16 Aug 2013 01:59:32 +0000 (21:59 -0400)]
name: master_59890+*42978+66024_lumpy-release
 patches: ['59890', '*42978', '66024']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*42963+66000_stumpy-release
Luis Lozano [Thu, 15 Aug 2013 22:47:42 +0000 (18:47 -0400)]
name: master_59890+*42963+66000_stumpy-release
 patches: ['59890', '*42963', '66000']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Thu, 15 Aug 2013 21:30:12 +0000 (14:30 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 21:15:47 +0000 (14:15 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['daisy-paladin']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 20:22:02 +0000 (13:22 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['daisy-paladin']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 19:37:36 +0000 (12:37 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['daisy-paladin']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 18:04:29 +0000 (11:04 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['daisy-paladin']

21 months agoname: chromiumos/platform/chromiumos-wide-profiling:refactor
Rohin Shah [Thu, 15 Aug 2013 18:00:33 +0000 (11:00 -0700)]
name: chromiumos/platform/chromiumos-wide-profiling:refactor
 patches: ['chromiumos/platform/chromiumos-wide-profiling:refactor']
bots: ['lumpy-paladin', 'parrot-paladin']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Thu, 15 Aug 2013 17:48:25 +0000 (10:48 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64393
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 16:22:24 +0000 (09:22 -0700)]
name: 64393
 patches: ['64393']
bots: ['daisy-paladin']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 16:17:56 +0000 (09:17 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65954
Joy Chen [Thu, 15 Aug 2013 15:46:59 +0000 (08:46 -0700)]
name: 65954
 patches: ['65954']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65918,65919
mukesh agrawal [Thu, 15 Aug 2013 01:30:03 +0000 (18:30 -0700)]
name: 65918,65919
 patches: ['65918', '65919']
bots: ['butterfly-paladin', 'daisy-paladin']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*42897+65915_stumpy-release
Luis Lozano [Thu, 15 Aug 2013 00:36:04 +0000 (20:36 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*42897+65915_stumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*42897', '65915']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_47184+47189+58108+*42895+65914_lumpy-release
Luis Lozano [Thu, 15 Aug 2013 00:26:12 +0000 (20:26 -0400)]
name: master_47184+47189+58108+*42895+65914_lumpy-release
 patches: ['47184', '47189', '58108', '*42895', '65914']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Thu, 15 Aug 2013 00:17:08 +0000 (17:17 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['link-release']

21 months agoname: master_59890+*42891+65913_stumpy-release
Luis Lozano [Thu, 15 Aug 2013 00:16:31 +0000 (20:16 -0400)]
name: master_59890+*42891+65913_stumpy-release
 patches: ['59890', '*42891', '65913']
bots: ['stumpy-release']

21 months agoname: master_59890+*42889+65907_lumpy-release
Luis Lozano [Thu, 15 Aug 2013 00:07:28 +0000 (20:07 -0400)]
name: master_59890+*42889+65907_lumpy-release
 patches: ['59890', '*42889', '65907']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Wed, 14 Aug 2013 20:18:22 +0000 (13:18 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Wed, 14 Aug 2013 17:17:17 +0000 (10:17 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 64393
Joy Chen [Wed, 14 Aug 2013 17:08:31 +0000 (10:08 -0700)]
name: 64393
 patches: ['64393']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 65787
Joy Chen [Wed, 14 Aug 2013 17:07:57 +0000 (10:07 -0700)]
name: 65787
 patches: ['65787']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname:
Luis Lozano [Wed, 14 Aug 2013 00:56:47 +0000 (17:56 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['lumpy-release-pgo']

21 months agoname: 64331
Fang Deng [Wed, 14 Aug 2013 00:46:34 +0000 (17:46 -0700)]
name: 64331
 patches: ['64331']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 65026
Yunlian Jiang [Mon, 12 Aug 2013 20:53:03 +0000 (13:53 -0700)]
name: 65026
 patches: ['65026']
bots: ['pre-cq-group']

21 months agoname: 65605
Yunlian Jiang [Mon, 12 Aug 2013 20:03:12 +0000 (13:03 -0700)]
name: 65605
 patches: ['65605']
bots: ['daisy-release']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 23:53:21 +0000 (16:53 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 23:44:09 +0000 (16:44 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 23:33:15 +0000 (16:33 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 21:05:00 +0000 (14:05 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 20:43:51 +0000 (13:43 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 20:39:31 +0000 (13:39 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 20:37:33 +0000 (13:37 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
Stefan Zager [Thu, 8 Aug 2013 20:26:37 +0000 (13:26 -0700)]
name: chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test
 patches: ['chromiumos/chromite:gerrit-on-borg-test']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 21:06:55 +0000 (14:06 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 07:53:53 +0000 (00:53 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 07:00:29 +0000 (00:00 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 06:48:53 +0000 (23:48 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-generic-paladin']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 06:47:36 +0000 (23:47 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board...
Liam McLoughlin [Wed, 7 Aug 2013 06:38:49 +0000 (23:38 -0700)]
name: 61932,63659,63661,63677,63781,63785,63786,64873,64874,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61932', '63659', '63661', '63677', '63781', '63785', '63786', '64873', '64874', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 63773
Joy Chen [Fri, 2 Aug 2013 23:32:04 +0000 (16:32 -0700)]
name: 63773
 patches: ['63773']
bots: ['mario-paladin']

21 months agoname: 64349
Yunlian Jiang [Fri, 2 Aug 2013 23:10:46 +0000 (16:10 -0700)]
name: 64349
 patches: ['64349']
bots: ['x86-mario-release']

21 months agoname: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
Fang Deng [Wed, 31 Jul 2013 06:17:27 +0000 (23:17 -0700)]
name: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
 patches: ['If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname:
Xiyuan Xia [Wed, 31 Jul 2013 04:06:35 +0000 (21:06 -0700)]
name:
 patches: []
bots: ['stumpy-paladin', 'stumpy-release']

21 months agoname: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
Fang Deng [Wed, 31 Jul 2013 01:32:52 +0000 (18:32 -0700)]
name: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
 patches: ['If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: I8fe5d9c8512dad864295c78d2d106cad2a5e1720,If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
Fang Deng [Wed, 31 Jul 2013 01:18:57 +0000 (18:18 -0700)]
name: I8fe5d9c8512dad864295c78d2d106cad2a5e1720,If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
 patches: ['I8fe5d9c8512dad864295c78d2d106cad2a5e1720', 'If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 01:27:06 +0000 (18:27 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 01:21:25 +0000 (18:21 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 01:12:52 +0000 (18:12 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 01:03:51 +0000 (18:03 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 00:45:13 +0000 (17:45 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromi...
Liam McLoughlin [Tue, 30 Jul 2013 00:40:25 +0000 (17:40 -0700)]
name: 61931,63659,61932,63677,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '63677', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos...
Liam McLoughlin [Mon, 29 Jul 2013 23:57:56 +0000 (16:57 -0700)]
name: 61931,63659,61932,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2,chromiumos/overlays/board-overlays:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2', 'chromiumos/overlays/board-overlays:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,61932,56290,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2
Liam McLoughlin [Mon, 29 Jul 2013 23:38:28 +0000 (16:38 -0700)]
name: 61931,63659,61932,56290,chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2
 patches: ['61931', '63659', '61932', '56290', 'chromiumos/overlays/chromiumos-overlay:platform2']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,63661,61932,56290
Liam McLoughlin [Mon, 29 Jul 2013 23:33:54 +0000 (16:33 -0700)]
name: 61931,63659,63661,61932,56290
 patches: ['61931', '63659', '63661', '61932', '56290']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: 61931,63659,63661,61932
Liam McLoughlin [Mon, 29 Jul 2013 23:32:14 +0000 (16:32 -0700)]
name: 61931,63659,63661,61932
 patches: ['61931', '63659', '63661', '61932']
bots: ['x86-incremental-platform2']

21 months agoname: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
Fang Deng [Mon, 29 Jul 2013 23:16:31 +0000 (16:16 -0700)]
name: If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb
 patches: ['If2c366fa7568b862fa4a5c4fc87151a75daddbbb']
bots: ['lumpy-release']

21 months agoname: 63615
Fang Deng [Mon, 29 Jul 2013 19:40:06 +0000 (12:40 -0700)]
name: 63615
 patches: ['63615']
bots: ['lumpy-release']

22 months agoname: 63363
Joy Chen [Mon, 29 Jul 2013 15:57:22 +0000 (08:57 -0700)]
name: 63363
 patches: ['63363']
bots: ['lumpy-release']

22 months agoname: 63363
Joy Chen [Mon, 29 Jul 2013 15:54:00 +0000 (08:54 -0700)]
name: 63363
 patches: ['63363']
bots: ['mario-paladin']

22 months agoname: 63363
Joy Chen [Mon, 29 Jul 2013 15:47:03 +0000 (08:47 -0700)]
name: 63363
 patches: ['63363']
bots: ['mario-paladin']