external/webrtc/stable/webrtc.git
17 months agoUpdate stable to r5300. master
wu@webrtc.org [Mon, 16 Dec 2013 16:49:46 +0000 (16:49 +0000)]
Update stable to r5300.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5301 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5287.
wu@webrtc.org [Fri, 13 Dec 2013 19:20:56 +0000 (19:20 +0000)]
Update stable to r5287.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5288 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5277.
wu@webrtc.org [Fri, 13 Dec 2013 00:53:00 +0000 (00:53 +0000)]
Update stable to r5277.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5278 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5267.
wu@webrtc.org [Wed, 11 Dec 2013 18:31:37 +0000 (18:31 +0000)]
Update stable to r5267.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5268 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5251.
tina.legrand@webrtc.org [Tue, 10 Dec 2013 15:17:09 +0000 (15:17 +0000)]
Update stable to r5251.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5252 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5230.
sergeyu@chromium.org [Thu, 5 Dec 2013 21:34:40 +0000 (21:34 +0000)]
Update stable to r5230.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5231 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5217.
sergeyu@chromium.org [Thu, 5 Dec 2013 00:40:32 +0000 (00:40 +0000)]
Update stable to r5217.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5218 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

17 months agoUpdate stable to r5195.
mflodman@webrtc.org [Mon, 2 Dec 2013 11:39:56 +0000 (11:39 +0000)]
Update stable to r5195.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5196 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5121.
sergeyu@chromium.org [Wed, 13 Nov 2013 23:02:55 +0000 (23:02 +0000)]
Update stable to r5121.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5122 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5103.
andrew@webrtc.org [Fri, 8 Nov 2013 17:48:36 +0000 (17:48 +0000)]
Update stable to r5103.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5104 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5100.
henrikg@webrtc.org [Fri, 8 Nov 2013 10:40:51 +0000 (10:40 +0000)]
Update stable to r5100.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5101 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r<5097>.
henrikg@webrtc.org [Fri, 8 Nov 2013 09:06:10 +0000 (09:06 +0000)]
Update stable to r<5097>.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5098 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5095
turaj@webrtc.org [Thu, 7 Nov 2013 23:08:31 +0000 (23:08 +0000)]
Update stable to r5095

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5096 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5087.
wu@webrtc.org [Tue, 5 Nov 2013 23:53:53 +0000 (23:53 +0000)]
Update stable to r5087.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5088 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5078.
wu@webrtc.org [Mon, 4 Nov 2013 18:49:09 +0000 (18:49 +0000)]
Update stable to r5078.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5080 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5065.
wu@webrtc.org [Thu, 31 Oct 2013 15:42:55 +0000 (15:42 +0000)]
Update stable to r5065.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5066 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5059.
wu@webrtc.org [Wed, 30 Oct 2013 20:44:10 +0000 (20:44 +0000)]
Update stable to r5059.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5060 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5056.
wu@webrtc.org [Wed, 30 Oct 2013 17:58:52 +0000 (17:58 +0000)]
Update stable to r5056.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5057 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

18 months agoUpdate stable to r5053.
wu@webrtc.org [Wed, 30 Oct 2013 05:25:55 +0000 (05:25 +0000)]
Update stable to r5053.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5054 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r5019.
bjornv@webrtc.org [Wed, 23 Oct 2013 12:04:46 +0000 (12:04 +0000)]
Update stable to r5019.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@5022 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4981.
wu@webrtc.org [Wed, 16 Oct 2013 20:32:57 +0000 (20:32 +0000)]
Update stable to r4981.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4982 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4979.
wu@webrtc.org [Wed, 16 Oct 2013 18:17:50 +0000 (18:17 +0000)]
Update stable to r4979.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4980 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4954.
mallinath@webrtc.org [Mon, 14 Oct 2013 00:34:55 +0000 (00:34 +0000)]
Update stable to r4954.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4955 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4945.
wu@webrtc.org [Wed, 9 Oct 2013 17:31:44 +0000 (17:31 +0000)]
Update stable to r4945.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4946 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4888.
andrew@webrtc.org [Tue, 1 Oct 2013 04:56:59 +0000 (04:56 +0000)]
Update stable to r4888.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4889 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4882.
mallinath@webrtc.org [Mon, 30 Sep 2013 19:05:57 +0000 (19:05 +0000)]
Update stable to r4882.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4883 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4872.
mallinath@webrtc.org [Fri, 27 Sep 2013 23:14:00 +0000 (23:14 +0000)]
Update stable to r4872.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4873 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4867
andrew@webrtc.org [Fri, 27 Sep 2013 19:00:14 +0000 (19:00 +0000)]
Update stable to r4867

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4868 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to 4863
andrew@webrtc.org [Fri, 27 Sep 2013 17:58:13 +0000 (17:58 +0000)]
Update stable to 4863

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4864 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

19 months agoUpdate stable to r4830
andrew@webrtc.org [Tue, 24 Sep 2013 19:46:13 +0000 (19:46 +0000)]
Update stable to r4830

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4831 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4793.
stefan@webrtc.org [Thu, 19 Sep 2013 14:48:41 +0000 (14:48 +0000)]
Update stable to r4793.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4794 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4788.
stefan@webrtc.org [Thu, 19 Sep 2013 12:10:37 +0000 (12:10 +0000)]
Update stable to r4788.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4790 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4744.
sergeyu@chromium.org [Fri, 13 Sep 2013 23:56:59 +0000 (23:56 +0000)]
Update stable to r4744.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4745 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4689
mikhal@webrtc.org [Thu, 5 Sep 2013 23:34:03 +0000 (23:34 +0000)]
Update stable to r4689

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4690 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4659.
mflodman@webrtc.org [Tue, 3 Sep 2013 11:57:25 +0000 (11:57 +0000)]
Update stable to r4659.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4660 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4649.
wu@webrtc.org [Fri, 30 Aug 2013 21:30:19 +0000 (21:30 +0000)]
Update stable to r4649.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4650 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4631.
sergeyu@chromium.org [Tue, 27 Aug 2013 23:17:10 +0000 (23:17 +0000)]
Update stable to r4631.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4632 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

20 months agoUpdate stable to r4621.
sergeyu@chromium.org [Mon, 26 Aug 2013 22:18:29 +0000 (22:18 +0000)]
Update stable to r4621.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4622 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4610.
sergeyu@chromium.org [Sat, 24 Aug 2013 00:24:03 +0000 (00:24 +0000)]
Update stable to r4610.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4610 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4594.
henrike@webrtc.org [Thu, 22 Aug 2013 17:12:24 +0000 (17:12 +0000)]
Update stable to r4594.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4595 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4577.
andresp@webrtc.org [Wed, 21 Aug 2013 09:07:05 +0000 (09:07 +0000)]
Update stable to r4577.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4578 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4557.
marpan@webrtc.org [Fri, 16 Aug 2013 17:09:39 +0000 (17:09 +0000)]
Update stable to r4557.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4559 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoMerged r4518 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Mon, 12 Aug 2013 19:28:15 +0000 (19:28 +0000)]
Merged r4518 from trunk to stable

R=sergeyu@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/2015005

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4528 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoMerged r4508 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Fri, 9 Aug 2013 20:59:26 +0000 (20:59 +0000)]
Merged r4508 from trunk to stable

R=mikhal@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/2003004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4515 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoMerged r4497 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Fri, 9 Aug 2013 17:54:42 +0000 (17:54 +0000)]
Merged r4497 from trunk to stable

R=mikhal@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/2002004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4514 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4489.
henrike@webrtc.org [Mon, 5 Aug 2013 21:51:04 +0000 (21:51 +0000)]
Update stable to r4489.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4490 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4461.
andrew@webrtc.org [Thu, 1 Aug 2013 02:06:31 +0000 (02:06 +0000)]
Update stable to r4461.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4462 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4413.
henrike@webrtc.org [Fri, 26 Jul 2013 21:37:46 +0000 (21:37 +0000)]
Update stable to r4413.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4414 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4408.
sergeyu@chromium.org [Fri, 26 Jul 2013 00:57:57 +0000 (00:57 +0000)]
Update stable to r4408.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4409 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4401.
sergeyu@chromium.org [Thu, 25 Jul 2013 18:46:47 +0000 (18:46 +0000)]
Update stable to r4401.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4402 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

21 months agoUpdate stable to r4397.
sergeyu@chromium.org [Thu, 25 Jul 2013 17:31:07 +0000 (17:31 +0000)]
Update stable to r4397.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4398 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoFixed the AGC and interface problems on the new path.
xians@webrtc.org [Thu, 25 Jul 2013 13:42:37 +0000 (13:42 +0000)]
Fixed the AGC and interface problems on the new path.

In order to make the AGC work properly, we need to cache the volume value passed by the callback, compare it with the value returned by shared->transmit_mixer()->CaptureLevel(). If they are the same, we need to return 0 to indicate no volume needs changing, otherwise return the new volume.
By doing this, we avoid setting the volume all the same, which allows the users to change the volume manually.

This patch also fixes some minor issues with the interfaces too: make the int channel[] const, and correct the order of the input params in channel::Demultiplex.

BUG=[2134]
TEST=compile && manual AGC test
R=andrew@webrtc.org, tommi@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1839004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4394 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoUpdate stable to r4392.
sergeyu@chromium.org [Thu, 25 Jul 2013 00:24:33 +0000 (00:24 +0000)]
Update stable to r4392.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4393 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoUpdate stable to r4378.
mflodman@webrtc.org [Mon, 22 Jul 2013 15:57:04 +0000 (15:57 +0000)]
Update stable to r4378.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4379 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoStore the sequence number in StopSend() and resume it in StartSend().
xians@webrtc.org [Fri, 19 Jul 2013 13:57:58 +0000 (13:57 +0000)]
Store the sequence number in StopSend() and resume it in StartSend().

When restarting the microphone device, we call StopSend() first, then StartSend() later. Since we reset sequence number in StopSend(), it sometimes causes libSRTP to complain about packets being replayed. Libjingle work around it by caching the sequence number in WebRtcVoiceEngine.cc, and call SetInitSequenceNumber() to resume the sequence number before StartSend().

This patch fixes this problem by storing the sequence number in StopSend(), and resume it in StartSend(). So that we can remove the workaround in libjingle.

BUG=2102
R=tommi@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1823004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4374 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoUpdate stable to r4332.
marpan@webrtc.org [Thu, 11 Jul 2013 21:17:23 +0000 (21:17 +0000)]
Update stable to r4332.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4333 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoAdd new interface to support multiple sources in webrtc.
xians@webrtc.org [Thu, 11 Jul 2013 08:00:17 +0000 (08:00 +0000)]
Add new interface to support multiple sources in webrtc.
CaptureData() will be called by chrome with a flag |need_audio_processing| to indicate if the data needs to be processed by APM or not. Different from the old interface that will send the data to all voe channels, the new interface will specify a list of voe channels that the data is demultiplexing to.

R=tommi@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1769004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4326 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoUpdate stable to r4296.
pbos@webrtc.org [Thu, 4 Jul 2013 15:07:03 +0000 (15:07 +0000)]
Update stable to r4296.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4297 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

22 months agoMerge r4260 from trunk to stable.
tnakamura@webrtc.org [Tue, 25 Jun 2013 16:41:16 +0000 (16:41 +0000)]
Merge r4260 from trunk to stable.

BUG=1837
TBR=stefan@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1719004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4262 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoMerge r4251 from trunk to stable
tnakamura@webrtc.org [Fri, 21 Jun 2013 00:43:02 +0000 (00:43 +0000)]
Merge r4251 from trunk to stable

BUG=1930
R=hclam@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1705005

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4253 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoMerge r4250 from trunk to stable
tnakamura@webrtc.org [Fri, 21 Jun 2013 00:27:32 +0000 (00:27 +0000)]
Merge r4250 from trunk to stable

BUG=1930
R=hclam@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1702004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4252 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoMerge r4246 from trunk to stable
tnakamura@webrtc.org [Wed, 19 Jun 2013 17:50:43 +0000 (17:50 +0000)]
Merge r4246 from trunk to stable
BUG=1837,chromium:251425
TBR=stefan@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1692004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4248 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4239.
sergeyu@chromium.org [Tue, 18 Jun 2013 00:57:57 +0000 (00:57 +0000)]
Update stable to r4239.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4240 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4235
mikhal@webrtc.org [Mon, 17 Jun 2013 17:20:59 +0000 (17:20 +0000)]
Update stable to r4235

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4236 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4229.
wu@webrtc.org [Sat, 15 Jun 2013 00:19:29 +0000 (00:19 +0000)]
Update stable to r4229.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4230 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4223.
wu@webrtc.org [Wed, 12 Jun 2013 22:34:13 +0000 (22:34 +0000)]
Update stable to r4223.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4224 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4207.
wu@webrtc.org [Mon, 10 Jun 2013 19:50:43 +0000 (19:50 +0000)]
Update stable to r4207.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4208 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4196
andrew@webrtc.org [Fri, 7 Jun 2013 16:17:15 +0000 (16:17 +0000)]
Update stable to r4196

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4197 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoMerge r4186 from trunk to stable.
sergeyu@chromium.org [Wed, 5 Jun 2013 21:28:12 +0000 (21:28 +0000)]
Merge r4186 from trunk to stable.

BUG=crbug.com/246870
TBR=wez@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1619004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4187 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4178
sergeyu@chromium.org [Tue, 4 Jun 2013 21:44:13 +0000 (21:44 +0000)]
Update stable to r4178

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4179 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4152.
henrikg@webrtc.org [Mon, 3 Jun 2013 07:57:56 +0000 (07:57 +0000)]
Update stable to r4152.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4153 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4142
mikhal@webrtc.org [Thu, 30 May 2013 20:38:06 +0000 (20:38 +0000)]
Update stable to r4142

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4143 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

23 months agoUpdate stable to r4124.
sergeyu@chromium.org [Tue, 28 May 2013 18:50:24 +0000 (18:50 +0000)]
Update stable to r4124.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4125 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4102.
sergeyu@chromium.org [Fri, 24 May 2013 21:26:03 +0000 (21:26 +0000)]
Update stable to r4102.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4103 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4072
andrew@webrtc.org [Mon, 20 May 2013 22:11:58 +0000 (22:11 +0000)]
Update stable to r4072

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4073 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4065
tommi@webrtc.org [Mon, 20 May 2013 12:52:30 +0000 (12:52 +0000)]
Update stable to r4065

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4066 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4055
turaj@webrtc.org [Fri, 17 May 2013 17:59:13 +0000 (17:59 +0000)]
Update stable to r4055

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4061 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4030.
turaj@webrtc.org [Tue, 14 May 2013 21:59:52 +0000 (21:59 +0000)]
Update stable to r4030.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4032 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r4028.
tina.legrand@webrtc.org [Tue, 14 May 2013 14:44:02 +0000 (14:44 +0000)]
Update stable to r4028.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@4029 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3997.
wu@webrtc.org [Thu, 9 May 2013 20:43:07 +0000 (20:43 +0000)]
Update stable to r3997.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3998 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3989.
andrew@webrtc.org [Thu, 9 May 2013 02:22:29 +0000 (02:22 +0000)]
Update stable to r3989.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3990 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3987
wu@webrtc.org [Wed, 8 May 2013 20:49:25 +0000 (20:49 +0000)]
Update stable to r3987

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3988 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3953 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Wed, 8 May 2013 17:44:54 +0000 (17:44 +0000)]
Merged r3953 from trunk to stable

R=sergeyu@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1443004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3984 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoCherry picked r3964 to stable.
niklas.enbom@webrtc.org [Mon, 6 May 2013 17:52:41 +0000 (17:52 +0000)]
Cherry picked r3964 to stable.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3965 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3940 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Fri, 3 May 2013 17:38:57 +0000 (17:38 +0000)]
Merged r3940 from trunk to stable

R=pwestin@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1404004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3951 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3914 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Fri, 3 May 2013 16:54:41 +0000 (16:54 +0000)]
Merged r3914 from trunk to stable

R=stefan@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1393005

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3949 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerges r3941 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Thu, 2 May 2013 22:45:24 +0000 (22:45 +0000)]
Merges r3941 from trunk to stable

R=pwestin@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1394004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3945 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3942 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Thu, 2 May 2013 22:38:24 +0000 (22:38 +0000)]
Merged r3942 from trunk to stable

R=pwestin@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1393004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3944 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3938 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Thu, 2 May 2013 22:32:00 +0000 (22:32 +0000)]
Merged r3938 from trunk to stable

TBR=pwestin@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1392004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3943 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3917 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Wed, 1 May 2013 15:52:48 +0000 (15:52 +0000)]
Merged r3917 from trunk to stable

R=sergeyu@chromium.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1378004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3929 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3922 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Tue, 30 Apr 2013 18:37:55 +0000 (18:37 +0000)]
Merged r3922 from trunk to stable

R=pwestin@webrtc.org

Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1375005

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3923 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerged r3916 from trunk to stable
elham@webrtc.org [Mon, 29 Apr 2013 21:30:11 +0000 (21:30 +0000)]
Merged r3916 from trunk to stable

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3918 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3912.
mflodman@webrtc.org [Mon, 29 Apr 2013 13:18:23 +0000 (13:18 +0000)]
Update stable to r3912.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3913 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3852.
wu@webrtc.org [Mon, 15 Apr 2013 18:12:15 +0000 (18:12 +0000)]
Update stable to r3852.

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3853 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3839
leozwang@webrtc.org [Thu, 11 Apr 2013 23:56:11 +0000 (23:56 +0000)]
Update stable to r3839

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3840 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3741
leozwang@webrtc.org [Thu, 11 Apr 2013 23:31:48 +0000 (23:31 +0000)]
Update stable to r3741

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3838 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoUpdate stable to r3700 (but with earlier cherry-picking)
leozwang@webrtc.org [Thu, 11 Apr 2013 21:57:17 +0000 (21:57 +0000)]
Update stable to r3700 (but with earlier cherry-picking)

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3836 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerge 3741 "Fix for issue: https://code.google.com/p/webrtc/issu..." Cherrypicking...
tnakamura@webrtc.org [Thu, 4 Apr 2013 19:36:14 +0000 (19:36 +0000)]
Merge 3741 "Fix for issue: https://code.google.com/p/webrtc/issu..." Cherrypicking until crbug.com/226301 is resolved. Note that this also includes the whitespace changes to r3730 in video_coding_impl.cc because stable is so far behind.

> Fix for issue: https://code.google.com/p/webrtc/issues/detail?id=1549
> Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1270004

TBR=marpan@webrtc.org
Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1288004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3765 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoMerge 3748 "Fix opus bitrate truncated to 16-bit int. This preve..." into stable...
tnakamura@webrtc.org [Thu, 4 Apr 2013 19:16:10 +0000 (19:16 +0000)]
Merge 3748 "Fix opus bitrate truncated to 16-bit int. This preve..." into stable. Cherrypicking until crbug.com/226301 is resolved.

> Fix opus bitrate truncated to 16-bit int. This prevented setting bitrates higher
> than 2^16kbps.
> Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1275004

TBR=justinlin@chromium.org
Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1283007

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3764 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d

2 years agoRevert 3729 "Update stable to r3728."
wu@webrtc.org [Thu, 4 Apr 2013 00:09:28 +0000 (00:09 +0000)]
Revert 3729 "Update stable to r3728."

> Update stable to r3728.

TBR=wu@webrtc.org
Review URL: https://webrtc-codereview.appspot.com/1281004

git-svn-id: http://webrtc.googlecode.com/svn/stable/webrtc@3759 4adac7df-926f-26a2-2b94-8c16560cd09d